Formació en competències per a la gestió cooperativa

El grup d’Intercooperació ha programat una formació per aprofundir en el funcionament dels òrgans socials de les escoles cooperatives, enfortir la visió i la gestió empresarial i potenciar habilitats directives en la presa de decisions. L’impartirà la cooperativa Ensó durant tres tardes, de forma virtual. És gratuïta i exclusiva per a escoles cooperatives federades.

 

Dimecres 17 (mòdul 1),  24 i 31 maig (mòdul 2) de 17:30 a 20:30 hores.

Lloc de realització: plataforma virtual

Impartida per:  José Granados i Montse Lamata de la Cooperativa Ensó

 

Objectius generals:

o Aprofundir en els coneixements del funcionament dels òrgans socials de les cooperatives.

o Facilitar les eines i els coneixements per a poder exercir les funcions i responsabilitats inherents al càrrec de membres de consells rectors de cooperatives, amb rigor i solidesa.

o Desenvolupar les competències i els coneixements necessaris per a poder desenvolupar les funcions i les tasques pròpies del consell rector: representació, comunicació, lideratge, presa de decisions i la gestió de la democràcia organitzacional de les cooperatives.

Objectius específics:

o Desenvolupar una visió global i integradora de l’empresa cooperativa.

o Enfortir els seus coneixements en gestió empresarial. o Potenciar les seves habilitats directives per a la presa de decisions

 

Continguts:

Mòdul 1 – Funcions i responsabilitats del consell rector

1.1 Representació i govern

1.2 Composició del consell rector

1.3 Competències i exercici de funcions

1.4 Funcionament del consell rector

1.5 Delegació de funcions

1.6 Responsabilitats del consell rector

Mòdul 2 – Control de la gestió anual

3.1 El pla de gestió i el pressupost

3.2 Altres eines de seguiment

3.3 La planificació estratègica

 

Per a més informació i inscripcions podeu contactar amb: formacio@cooperativestreball.coop.